Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.INSTANCO.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.sklepinstanco.pl przez spółkę Instanco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):

2.1. Usługodawca – Instanco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 439B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000578176, NIP 782-259-19-47, REGON 362625700. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer telefonu (+48) 500 217 233, dostępny w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00- 16.00, adres e-mail: sale@instanco.com,

2.2. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

2.3. Sklep internetowy – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https:// www.sklepinstanco.pl, sklep internetowy umożliwiający zakup Towarów;

2.4. Towary – produkty wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

2.5. Cennik – ceny Towarów dla poszczególnych rodzajów Towarów,

2.6. Konto – panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,

2.7. Rejestracja – podanie danych przez Użytkownika w celu założenia Konta niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze Sklepu internetowego,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

1. Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.sklepinstanco.pl na terenie Polski.

2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.

 

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła. Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego. Każda osoba zakładająca konto zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym, takich jak: Imię i nazwisko, adres, nazwa firmy.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii i szczegółów zamówień, książki adresowej oraz prowadzenia indywidualnej listy życzeń.

 

§ 4. Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na stronie www.sklepinstanco.pl zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Towaru w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

5. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.

6. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Usługodawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Użytkownika e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Użytkownika przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.

7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Usługodawcy.

9. Koszty transportu i dostawy Towarów określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Dostawa/Płatności”

10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Towarem. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje przesłana na maila wskazanego w formularzu.

11. Zdjęcia prezentowanych produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu.

 

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 

§ 6. Formy płatności

1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru.

2. Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego.

 

§ 7. Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.

2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 15:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

2. Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.

3. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.

4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Towaru. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

 

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Towar z tytułu gwarancji

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Towaru na stronie www.sklepinstanco.pl, z którego wynikać będzie okres i warunki gwarancji.

2. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Usługodawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 250 zł netto) pokrywa Użytkownik.

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na stronie www.sklepinstanco.com, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 10. Dane Użytkownika

1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Usługodawcę usług.

2. Dane Użytkownika zostają umieszczone w bazie Usługodawcy i mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne

3. Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

6. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Towary.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

 

§ 11. Newsletter

1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: “Newsletter”).

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).

3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w ramach Konta.

 

§ 12. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „” (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 października 2015 roku.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.sklepinstanco.com. Korzystanie z Konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.

5. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

7. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: sale@instanco.com z dopiskiem “Sklep Internetowy”.

8. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: sale@instanco.com lub telefonicznie na infolinię 500 217 233